Ochrana osobných údajov

Procesy spracúvania osobných údajov našich klientov v Jazykovej škole Hula Hula
s.r.o. sú nastavené tak, aby boli plne v súlade s aktuálnou právnou úpravou, a to najmä s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Táto časť našej webovej stránky predstavuje základné informácie o podmienkach spracovania Vašich osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok, nás prosím kontaktujte na emailovú adresu: paumer@hulahula.sk.

Kde nás kontaktovať?

Pre uplatnenie všetkých a akýchkoľvek Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov (uvedených nižšie v čl. VII.), si Vám dovoľujeme poskytnúť kontaktné údaje našej spoločnosti:

HulaHula s.r.o.
so sídlom Lučenská 1053, 990 01 Veľký Krtíš
IČO: 52 426 343
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č. 36702/S
konajúca prostr.: Mgr. art. Vojtecha Paumera, konateľa

Pre poštovú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:

 • HulaHula, s.r.o.
 • Lučenská 1053,
 • 990 01 Veľký Krtíš

Pre elektronickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:

 • e-mailový kontakt: paumer@hulahula.sk

Pre telefonickú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje:

 • telefónny kontakt: +421 948 235 352

Ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke: www.hulahula.sk

Zodpovedná osoba

Na základe § 44 Zákona a Článku 37 GDPR,  Hula Hula, s.r.o. ako prevádzkovateľovi osobných údajov nevzniká povinnosť určiť Zodpovednú osobu, avšak ochranu osobných údajov plní prevádzkovateľ s najvyššou odbornou starostlivosťou, a to aj prostredníctvom pravidelného monitorovania príslušnej legislatívy a aktualizácie tohto dokumentu.

Rozsah, dôvody a účely spracúvania Vašich osobných údajov

Osobné údaje spracuvávame iba v nevyhnutnom rozsahu (najmä: meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa (základné); a v prípade ak vyplníte svoj profil v HulaHula Zóne: korešpondenčná adresa, národnosť, fotografia (dodatočné).

Poskytnuté osobné údaje spracuvávame na účely poskytovania služieb v oblasti jazykového
vzdelávania a prípadného predaja tovaru, najmä však na riadne zasielanie študijných materiálov; doručenie darčekov v spojitostí s poskytovanými službami; vyhlásenie súťaží a giveawayov; zaslanie potvrdení objednávok na Vašu emailovú adresu; priradenie Vašej platby k objednávke; zasielanie prípadného tovaru na Vami určenú korešpondenčnú adresu; marketingové účely).

V prípade neposkytnutia základných osobných údajov (ktoré sú definované vyššie), nebude možné uzavrieť zmluvu o výučbe jazyka. V prípade neposkytnutia korešpondenčnej adresy v rámci dodatočných osobných údajov, Vám nebudeme môcť zaslať darčekové predmety, výhry zo súťaží a givawayov, ako aj prípadný zakúpený tovar.

Škola, ako prevádzkovateľ osobných údajov, spracuváva Vaše osobné údaje len v rámci dodržania zásady minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov, vyplývajúcej zo Zákona a GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely.

Právny základ spracúvania osobných údajov je založený v Zákone (§ 13) a GDPR (Článok 6):

 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa;

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že ako prevádzkovateľ spracúvame iba a výlučne Vaše nasledovné osobné údaje, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

Výučba jazyka

Zoznam osobných údajov Účel spracúvania Právny základ
meno,
priezvisko,
telefónne číslo,
e-mailová adresa,
Vaše bankové údaje (banka, číslo účtu, IBAN)
v prípade právnických osôb: názov právnickej osoby,
IČO, DIČ, IČ DPH
prípadne: korešpondenčná adresa (ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, štát),
prípadne: národnosť
prípadne: fotografia
Uzavretie zmluvy spracovanie objednávky možnosti riadneho doručenia objednaného plnenia (tovaru, služby) klientovi vystavenie faktúry, ako aj možnosť realizovania úhrady ceny za plnenie a jej spárovanie s objednávkou Článok 6, ods. 1, písm. b) GDPR:
súhlas dotknutej osoby; spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením
zmluvy

Súťaže, akcie, givawaye

Zoznam osobných údajov Účel spracúvania Právny základ
meno,
priezvisko
emailová adresa
prípadne: korešpondenčná adresa
zapojenie sa do súťaže organizovanej prevádzkovateľom, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry klientovi ako výhercovi  Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

Súbory Cookies

Zoznam osobných údajov Účel spracúvania Právny základ
textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači  alebo mobilnom zariadení klienta pri jej prehliadaní, IP adresa zapamätanie si používateľských nastavení,  pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom klientov a funkcionalitu web stránok, vylepšenie zákazníckej podpory Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:
dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely

Priamy marketing

Zoznam osobných údajov Účel spracúvania Právny základ
meno,
priezvisko,
emailová adresa,
korešpondenčná adresa
ponuka tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty, informácie o plánovaných akciách, odprezentovanie reklamných a marketingových aktivít, odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR:
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa,

Komu sú poskytnuté Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v plnom rozsahu chránime, a tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva našej spoločnosti, IT infraštruktúru, zasielateľské služby, fakturačné webové nástroje, administratívne asistentské práce, a z tohto dôvodu sa považujú nielen za „sprostredkovateľa“, ale aj príjemcu v zmysle GDPR. Výber našich partnerov realizujeme okrem iného aj s ohľadom na záruky ich spoľahlivosti a odbornej starostlivosti pri spracúvaní osobných údajov našich klientov, pričom tieto subjekty sú nami zaviazané mlčanlivosťou a povinnosťou prijať primerané technické a organizačné opatrenia, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky GDPR a Zákona. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

Prenášame Vaše údaje mimo Európskej únie?

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín, alebo medzinárodnej organizácie, s výnimkou prípadu keď lektor, ktorý je Vám pridelený reziduje v štáte mimo EÚ. Na ochranu Vašich osobných údajov v takomto prípade postupujeme úzko podľa požiadaviek Zákona a GDPR, najmä prostredníctvom zmluvnej doložky o ochrane osobných údajov z EÚ s takýmto lektorom. V takomto prípade taktiež vyžadujeme predošlý výslovný súhlas s prenosom.

Doba uschovania Vašich osobných údajov

Vzhľadom na to, že učenie sa jazyka je zo svojej podstaty celoživotný, resp. dlhoročný  proces. Cieľom našich on-line programov, ebookov a iných vzdelávacích produktov je zabezpečenie kontinuálnej motivácie našich klientov učiť sa cudzie jazyky. Preto zasielame svojím klientom a priaznivcov príležitostné emaily, ktoré obsahujú odporúčané metódy na využitie jazyka v praxi, a zároveň sa usilujeme podporiť svojpomocné učenie sa. Pri každom jednom e-maile, ktorý odosielame, má príjemca možnosť odhlásiť sa z odberu e-mailov kliknutím na odhlasovaciu linku v pätičke e-mailu. Vzhľadom na vyššie uvedené je doba uchovávania Vašich osobných údajov pätnásť (15) rokov, a to pri každom jednotlivom účele spracúvania osobných údajov.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov zabezpečujeme ich výmaz prípadne anonymizáciu,
a to plne v súlade s GDPR a Zákonom.

Vaše práva v oblasti ochrany osobných údajov

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

 • Právo na prístup k osobným údajom
  • Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (vymedzené v Článku 15 GDPR). Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“.
 • Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
  • Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov (v zmysle Článku 16 GDPR). Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“.
 • Právo na vymazanie osobných údajov
  • Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:
   • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
   • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
   • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
   • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
   • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
   • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.
  • Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné a uplatňovanie právnych nárokov).
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:
   • ste napadli správnosť osobných údajov;
   • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
   • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
   • namietate voči spracúvaniu.
  • Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  • Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov:
   • nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo
   • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia
    strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
  • Ak sa Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
  • Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“.
  • Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody a spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov
  • Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).
 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
  • V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  • Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona či nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podľa §100 Zákona), a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
   www.dataprotection.gov.sk.

Získavame Vaše osobné údaje aj z iných zdrojov, než od Vás?

Nie, všetky osobné údaje, ktoré spracúvame, pochádzajú výslovne od samotných klientov spoločnosti HulaHula s.r.o., ktorí prejavia záujem o nami ponúkané služby.

Realizujeme automatizované rozhodovanie vrátane
profilovania?

Nevydávame žiadne rozhodnutia, ktoré by boli založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa Vás týkali alebo by Vás podobne významne ovplyvňovali.

Aké sú ďalšie súvisiace informácie?

Niekedy na našich stránkach môžeme odkazovať aj na služby a produkty tretích strán. Web stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I. „Kde nás kontaktovať?“. Ďakujeme.

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke.