Všeobecné obchodné podmienky

HulaHula s.r.o., IČO: 52 426 343, DIČ:212 102 3069, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.36702/S, sídlo: Lučenská 1053, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej len „Poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre fyzické osoby a právnické osoby formou on-line a osobnej výučby (ďalej len „Záujemca“) a v súvislosti s touto činnosťou taktiež príležitostne predáva reklamný tovar fyzickým a právnickým osobám (ďalej len „Merch“).

Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Záujemcom vzniká:

 • vyplnením a odoslaním on-line registračnej prihlášky na webovej stránke Poskytovateľa: https://hulahula.sk/prihlasit-sa/;
 • podpísaním a doručením Zmluvy osobne v sídle Poskytovateľa, zaslaním podpísanej Zmluvy
  prostredníctvom emailu;

Uskutočnením úkonov podľa bodov a) a b) Záujemca akceptuje tieto Všeobecné obchodné
podmienky. Po prijatí úhrady poplatku podľa Článku 2. od Záujemcu, sa Poskytovateľ zaväzuje daný jazykový kurz Záujemcovi v plnom rozsahu poskytnúť. Vzťahy Záujemcu a Poskytovateľa sa od vzniku zmluvného vzťahu riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak. Záujemca súhlasí, že ďalšie nároky ako napr. náhrada škody sú vylúčené.

Úhrada poplatku za balík

Záujemca sa zaväzuje uhradiť poplatok za ním zvolený jazykový kurz pred začatím výučby prostredníctvom bankového prevodu na účet Poskytovateľa zriadený v ČSOB Banke a.s.. Poskytovateľ vystaví za danú úhradu Záujemcovi platobný doklad.

Bankový účet Poskytovateľa:

ČSOB Banka,
SK87 7500 0000 0040 2857 9200
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
KÓD BANKY: 7500

Individuálne balíky

Balík „PREMIUM“

 • Balík „Premium“ je súborom desiatich (10) vyučovacích hodín, každá v trvaní 50 minút, určený pre individuálnu výučbu formou študent – lektor.
 • Vyučovacie hodiny sa zaznamenajú v rezervačnom systéme Poskytovateľa (ďalej len „HulaHula Zóna“) podľa rozvrhu a časových možností študenta a lektora.
 • V rámci balíka je možné vyučovacie hodiny preložiť len dvakrát a to zakaždým 24 hod. pred začiatkom
  hodiny. Záujemca tak môže urobiť buď dohodou priamo s lektorom, alebo zaznamenaním zrušenia do HulaHula Zóny.
 • Ak od absolvovaní prvej vyučovacej hodiny, Záujemca neabsolvuje ďalšiu vyučovaciu hodinu, za každých 15 kalendárnych dní neabsolvovania hodín mu jedna vyučovacia hodina prepadne, bude sa považovať za odučenú a Záujemca nebude mať nárok na náhradnú hodinu, alebo finančnú kompenzáciu.

Balík „SMART“

 • Balík „Smart“ je súborom dvadsiatich (20) vyučovacích hodín, každá v trvaní 50 minút, určený pre skupinovú výučbu dvoch študentov jedným lektorom.
 • Vyučovacie hodiny sa fixne zaznamenajú v HulaHula Zóne a opakujú sa na týždennej báze v rovnakom čase (vrátane štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja).
 • V prípade ak sa danej vyučovacej hodiny zúčastní len jeden z dvoch študentov, hodina sa považuje za riadne odučenú a študentovi, ktorý sa nezúčastnil nebude poskytnutá náhradná hodina ani finančná kompenzácia.
 • Vyučovacie hodiny v balíku „Smart“ nie je možné preložiť na iný dátum/čas.

Balík „EXTRA“

 • Balík „Extra“ je súborom ľubovoľného počtu individuálnych vyučovacích hodín, každá v trvaní 50 minút,
  ktorý je striktne prispôsobený potrebám študenta. Kurz prebieha intenzívnou výučbou a študentovi sú poskytnuté extra učebné materiály. Zakúpením balíka „Extra“ má Záujemca možnosť bližšie určiť svoje jazykové potreby – intenzívna jazyková výučba bežnej slovnej zásoby, alebo prehĺbenie odborných vedomostí v cudzom jazyku. Na obe výučby mu bude zabezpečený buď tzv. „native speaker“, alebo lektor, s predošlými skúsenosťami v danom obore, alebo lektor s dostatočnými skúsenosťami učenia danej terminológie.
 • K balíku „Extra“ neprislúcha Úvodná hodina (definovaná v Článku 5. nižšie).
 • Vyučovacie hodiny sa zaznamenávajú v HulaHula Zóne po predošlej dohode s prideleným lektorom.
 • V prípade zrušenia vyučovacej hodiny je Záujemca povinný zaznamenať zrušenie v HulaHula Zóne, alebo upovedomiť lektora priamo – v obidvoch prípadoch najneskôr 24 hod. vopred. Ak Záujemca tak neučiní, hodina sa považuje za riadne odučenú a Záujemcovi nepripadá náhradná hodina, alebo finančná kompenzácia.
 • V rámci balíka „Extra“ má Záujemca možnosť preložiť tri (3) individuálne vyučovacie hodiny a to vždy s 24 hod. predstihom.
 • Záujemca má možnosť kontaktovať svojho prideleného lektora aj mimo vyučovacích hodín výlučne za účelom získania dodatočných materiálov, resp. pomoci pri učení vo voľnom čase.
 • Záujemca má možnosť zaplatené vyučovacie hodiny využiť do 12 kalendárnych mesiacov od zakúpenia.

Skupinové balíky

Balík “SMART KIDS, SMART TEENS”

 • Balíky “Smart Kids” a “Smart Teens” je každý jednotlivo balíkom, rozvrhnutý na jeden bežný školský rok a je v rozsahu osem (8) vyučovacích hodín mesačne. Jedna vyučovacia hodina v balíku „Smart Kids“ je v rozsahu štyridsaťpäť (45) minút, a v balíku „Smart Teens“ v rozsahu šesťdesiat (60) minút. Obidva balíky sú určené pre skupinovú výučbu, pričom v každej skupine je maximálny počet desať (10) študentov. Zakúpením balíka „Smart Kids“ alebo „Smart Teens“ Záujemca súhlasí, že vzhľadom na to, že balík je rozvrhnutý na celý školský rok, Poskytovateľ vyrubí Záujemcovi a Záujemca sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť mesačne dohodnuté platby za účasť na vyučovaní.
 • Vyučovacie hodiny prebiehajú podľa vopred stanoveného harmonogramu, spravidla dvakrát (2x) týždenne v rovnakom čase a to aj počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Harmonogram výučby sa nachádza v HulaHula Zóne.
 • V prípade ak sa Záujemca, alebo osoba, pre ktorú Záujemca balík zaobstaral sa nezúčastní ktorejkoľvek vyučovacej hodiny, hodina sa považuje za riadne odučenú a nebude mu poskytnutá náhradná hodina , ani nijaká finančná kompenzácia za neúčasť.
 • Vyučovacie hodiny v balíku „Smart Kids“ a „Smart Teens“ nie je možné preložiť na iný dátum, alebo čas.

Balík „BUSINESS SHARK“

 • Balík „Business Shark“ je určený pre skupinovú výučbu fyzických a právnických osôb v oblasti Business English a korporátneho a osobnostného vzdelávania. Balík je rozvrnutý na dva semestre, každý v rozsahu dvadsiatíchsiedmých (27) vyúčovacích hodín.
 • Každá vyučovacia hodina má trvanie šesťdesiat (60) minút. Vyučovacie hodiny prebiehajú podľa vopred stanoveného harmonogramu, spravidla dvakrát (2x) do týždňa, s výnimkou štátných sviatkov a dní pracovného pokoja. Harmonogram výučby sa nachádza v HulaHula Zóne.
 • Maximálny počet študentov v jednej skupine je osem (8).
 • V prípade ak Záujemca sa nezúčastní ktorejkoľvek vyučovacej hodiny, hodina sa považuje za riadne odúčenú a Záujemcovi nebude poskytnutá náhradná hodina, ani žiadna finančná komepnzácia za neúčasť.
 • Vyučovacie hodiny v balíku „Business Shark“ nie je možné preložiť na iný dátum, alebo čas.

Úvodná hodina

 • Úvodnou hodinou sa rozumie zoznamovacia hodina Záujemcu a jemu prideleného lektora, v trvaní 30 minút, ktorá je určená na zistenie približnej jazykovej úrovne Záujemcu, vypracovanie študijného plánu a predstavenie spôsobu výučby pre daný balík.
 • Úvodná hodina sa uplatňuje len pre balíky „Premium“ a „Smart“ a Záujemcovi sa neúčtuje.

On-line výučba

 • Vyučovacie hodiny sú Poskytovateľom zabezpečené výlučne on-line, a to cez konferenčnú internetovú aplikáciu Zoom. Záujemca je povinný poskytnúť Poskytovateľovi svoju emailovú adresu na zaslanie elektronických pozvánok na vyučovacie hodiny.
 • V prípade ak Záujemcovi nevyhovuje aplikácia Zoom a má záujem použiť inú dostupnú komunikačnú internetovú aplikáciu (napr. Skype, MS Teams, Viber, Messenger, Whatsapp), alebo bežné telefonické pripojenie, pridelený lektor sa Záujemcovi prispôsobí, avšak Poskytovateľ nebude mať zodpovednosť za získanie licencií na používanie týchto aplikácii, rovnako ako aj za technický a prevádzkový stav týchto aplikácii a pripojenia.

Práva a povinnosti Poskytovateľa

 • V prípade ak je pridelený lektor práce neschopný, dočasne nedostupný z dôvodu dovolenky, alebo z objektívnych dôvodov nemôže odučiť vyučovaciu hodinu, Poskytovateľ je povinný pre Záujemcu zabezpečiť náhradného lektora.
 • Ak je z pedagogických, ako aj z iných personálnych dôvodov potrebné prideleného lektora počas trvania balíka vymeniť, Poskytovateľ tak urobí a upovedomí Záujemcu (telefonicky, alebo e-mailom) najneskôr v deň výmeny lektora.

Práva a povinnosti Záujemcu

 • V prípade ak Záujemca mešká na vyučovaciu hodinu, čas meškania sa nekompenzuje a hodina bude pokračovať podľa rozvrhu. Pre uvedenie príkladu: ak Záujemca mešká na hodinu 15 minút, hodina bude trvať až do vypršaní pôvodne dohodnutých 50 minút – t.j. 35 minút.
 • Ak Záujemca mešká na vyučovaciu hodinu 10 minút, lektor ho kontaktuje a ak sa Záujemca bez vážneho dôvodu neprihlási po uplynutí ďalších 10 minút, hodina prepadne a bude sa považovať za riadne odučenú.
 • Záujemca súhlasí, že svojho prideleného lektora nebude kontaktovať mimo vyučovacie hodiny, s výnimkou Článku 3 (f) v balíku „Extra“.
 • Ak sa Záujemca dopustí neetického, neprofesionálneho, alebo neslušného správania voči lektorovi, lektor mu bude okamžite odobratý a Poskytovateľ pridelí Záujemcovi ďalšieho lektora. Ak sa napriek tomu Záujemcovo správanie bude opakovať aj voči novému lektorovi, Poskytovateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy, zastaviť poskytovanie služieb Záujemcovi (vrátane budúcich služieb), zostávajúce hodiny budú riadne zaúčtované Záujemcovi a budú považované za odučené.
 • Záujemca sa zaväzuje, že počas plynutia zmluvy ako i po dobu 6 mesiacov po ukončení výučby nebude lektorov, dodávateľov ani zamestnancov Poskytovateľa kontaktovať s návrhom na spoluprácu mimo Poskytovateľa a neuzavrie žiadnu zmluvu ani ústnu dohodu ohľadom služieb súvisiacich s predmetom podnikania Poskytovateľa. V prípade porušenia je Záujemca povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške tritisíc (3 000,-) Eur za každé takéto porušenie.
 • Záujemca súhlasí, že vyučovacie hodiny môžu byť nahrávané za účelom ukladania takýchto nahrávok pre študijné potreby Záujemcu do HulaHula Zóny, ako aj za účelom kontroly kvality výučby.
 • Záujemca sa zaväzuje, že nebude voľne šíriť a poskytovať tretím stranám učebné materiály Poskytovateľa, alebo učebné materiály tretích strán, a tým porušovať autorské práva.

Poučenie o možností odstúpenia a reklamácie

Odstúpenie

Záujemca je oprávnený odstúpiť od zmluvy (resp. zrušiť registračnú prihlášku) do 14 kalendárnych dní od zakúpenia balíčku, alebo iného vzdelávacieho produktu školy (napr. Darčeková poukážka podľa Článku 10 nižšie). Ak v takýchto prípadoch Záujemca už uhradil plnú výšku poplatku za daný balíček, resp. produkt, bude mu tento poplatok Poskytovateľom vrátený. Akonáhle Záujemca začal balik, resp. produkt školy čerpať, ustanovenia o Odstúpení od zmluvy nebudú platné a postupovať sa bude podľa bodu b) Reklamácie.

Ak Záujemca odstúpi od zmluvy (resp. zruší registračnú prihlášku) neskôr ako do 7 kalendárnych dní od zakúpenia balíčku, resp. produktu školy, ak s výučbou ešte nezačal, Poskytovateľ si zaúčtuje storno poplatok vo výške päťdesiat percent (50%) z poplatku za balík, resp. produkt, ktorý je predmetom odstúpenia. Akonáhle Záujemca začal balík, resp. produkt školy čerpať, ustanovenia o Odstúpení od zmluvy nebudú platné a postupovať sa bude podľa bodu b) Reklamácie.

Žiadosť o zrušenie balíka je potrebné zaslať písomne emailom na adresu:paumer@hulahula.sk. Poskytovateľ po prijatí odstúpenia vydá Záujemcovi o tom obratom potvrdenie.

Zaplatené a nevyužité vyučovacie hodiny je, po dohode s Poskytovateľom, možné previesť na tretiu osobu na základe aktuálneho a platného cenníka.

Reklamácie

V prípade ak je Záujemca nespokojný s kvalitou výučby po Úvodnej hodine, resp. prvej odúčenej hodine, Záujemca písomne upovedomí Poskytovateľa na emailovú adresu: paumer@hulahula.sk a Poskytovateľ pridelí študentovi náhradného lektora na ďalšiu Úvodnú hodinu.

Ak Záujemca odmietne absolvovať Úvodnú hodinu, alebo sa jej nezúčastní a začne čerpať balík priamo, v prípade nespokojností s kvalitou výučby má právo Záujemca reklamovať službu po troch (3) odučených hodinách. Poskytovateľ poskytne Záujemcovi ďalšieho lektora na zvyšné vyučovacie hodiny v balíčku. Ak Záujemcova
nespokojnosť naďalej pretrváva po ďalších troch (3) odučených hodinách a Záujemca zároveň nesúhlasí s pridelením ďalšieho lektora, Poskytovateľ vráti Záujemcovi úhradu za zvyšné hodiny v balíčku.

Ak vyučovaciu hodinu nie je možné absolvovať z technických príčin na strane Poskytovateľa,
Poskytovateľ poskytne náhradnú hodinu Záujemcovi podľa rozvrhu hodín v HulaHula Zóne.

Darčeková poukážka

Záujemca môže zakúpiť u Poskytovateľa darčekovú poukážku na vybrané služby, resp. balíčky, ktorá platí 12 mesiacov od zakúpenia, resp. vydania Poskytovateľom. Záujemca alebo ním obdarovaná osoba musí v priebehu týchto 12 mesiacov službu, resp. balíček úplne vyčerpať, inak prepadne. Darčeková poukážka nie je zameniteľná za peniaze. Darčekovú poukážku nemožno rozmeniť. Hodnotu darčekovej poukážky možno uplatniť len jednorazovo a len na jeden cudzí jazyk. Darčekovú poukážku nemôže byť žiadnym spôsobom nahradená v prípade straty. Záujemca nie je oprávnený darčekovú poukážku ďalej predávať tretím osobám.

Status študenta

Záujemcovi z navštevovania kurzov nevyplýva nárok na status študenta a s ním spojené sociálne výhody, ako zdravotné a sociálne poistenie a podobne.

Zodpovednosť

Poskytovateľ nezodpovedá za ujmu na zdraví a majetku Záujemcu.

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené v samostatnej sekcii Zásady ochrany osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Emailová adresa Záujemcu zadaná v registračnej prihláške bude použitá na doručovanie všetkých informácií Záujemcovi a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“).

Tieto obchodné podmienky sú platné od 20.10.2020, naposledy boli aktualizované dňa 3.1.2021