Všeobecné obchodné podmienky HulaHula s.r.o.

HulaHula s.r.o., IČO: 52 426 343, DIČ:212 102 3069, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.36702/S, sídlo: Lučenská 1053, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej len „Poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre fyzické osoby a právnické osoby formou on-line a osobnej výučby (ďalej len „Záujemca“) a v súvislosti s touto činnosťou taktiež príležitostne predáva reklamný tovar fyzickým a právnickým osobám (ďalej len „Merch“). 

 1. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Záujemcom vzniká:

 1. a) vyplnením a odoslaním on-line registračnej prihlášky na webovej stránke Poskytovateľa: https://hulahula.sk/prihlasit-sa/;
 2. b) podpísaním a doručením Zmluvy osobne v sídle Poskytovateľa, zaslaním podpísanej Zmluvy prostredníctvom emailu;

Uskutočnením úkonov podľa bodov a) a b) Záujemca akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky. Po prijatí úhrady poplatku podľa Článku 2. od Záujemcu, sa Poskytovateľ zaväzuje daný jazykový kurz Záujemcovi v plnom rozsahu poskytnúť. Vzťahy Záujemcu a Poskytovateľa sa od vzniku zmluvného vzťahu riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak. Záujemca súhlasí, že ďalšie nároky ako napr. náhrada škody sú vylúčené.

 1. Úhrada poplatku za balík

Záujemca sa zaväzuje uhradiť poplatok za ním zvolený jazykový kurz pred začatím výučby prostredníctvom bankového prevodu na účet Poskytovateľa zriadený v ČSOB Banke a.s.. Poskytovateľ vystaví za danú úhradu Záujemcovi platobný doklad.

Bankový účet Poskytovateľa:

Bankové spojenie:

ČSOB Banka,

SK87 7500 0000 0040 2857 9200

BIC/SWIFT: CEKOSKBX

KÓD BANKY: 7500

 1. Individuálne balíky

Balík „PREMIUM“

 1. a) Balík „Premium“ je súborom desiatich (10) vyučovacích hodín, každá v trvaní 50 minút, určený pre individuálnu výučbu formou študent – lektor.
 2. b) Vyučovacie hodiny sa zaznamenajú v rezervačnom systéme Poskytovateľa (ďalej len „HulaHula Zóna“) podľa rozvrhu a časových možností študenta a lektora.
 3. c) V rámci balíka je možné vyučovacie hodiny preložiť len dvakrát a to zakaždým 24 hod. pred začiatkom hodiny. Záujemca tak môže urobiť buď dohodou priamo s lektorom, alebo zaznamenaním zrušenia do HulaHula Zóny.
 4. d) Ak od absolvovaní prvej vyučovacej hodiny, Záujemca neabsolvuje ďalšiu vyučovaciu hodinu, za každých 15 kalendárnych dní neabsolvovania hodín mu jedna vyučovacia hodina prepadne, bude sa považovať za odučenú a Záujemca nebude mať nárok na náhradnú hodinu, alebo finančnú kompenzáciu.

Balík „SMART“

 1. a) Balík „Smart“ je súborom dvadsiatich (20) vyučovacích hodín, každá v trvaní 50 minút, určený pre skupinovú výučbu dvoch študentov jedným lektorom.
 2. b) Vyučovacie hodiny sa fixne zaznamenajú v HulaHula Zóne a opakujú sa na týždennej báze v rovnakom čase (vrátane štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja).
 3. c) V prípade ak sa danej vyučovacej hodiny zúčastní len jeden z dvoch študentov, hodina sa považuje za riadne odučenú a študentovi, ktorý sa nezúčastnil nebude poskytnutá náhradná hodina ani finančná kompenzácia.
 4. d) Vyučovacie hodiny v balíku „Smart“ nie je možné preložiť na iný dátum/čas.

Balík „EXTRA“

 1. a) Balík „Extra“ je súborom ľubovoľného počtu individuálnych vyučovacích hodín, každá v trvaní 50 minút, ktorý je striktne prispôsobený potrebám študenta. Kurz prebieha intenzívnou výučbou a študentovi sú poskytnuté extra učebné materiály. Zakúpením balíka „Extra“ má Záujemca možnosť bližšie určiť svoje jazykové potreby – intenzívna jazyková výučba bežnej slovnej zásoby, alebo prehĺbenie odborných vedomostí v cudzom jazyku. Na obe výučby mu bude zabezpečený buď tzv. „native speaker“, alebo lektor, s predošlými skúsenosťami v danom obore, alebo lektor s dostatočnými skúsenosťami učenia danej terminológie.
 2. b) K balíku „Extra“ neprislúcha Úvodná hodina (definovaná v Článku 5. nižšie).
 3. c) Vyučovacie hodiny sa zaznamenávajú v HulaHula Zóne po predošlej dohode s prideleným lektorom.
 4. d) V prípade zrušenia vyučovacej hodiny je Záujemca povinný zaznamenať zrušenie v HulaHula Zóne, alebo upovedomiť lektora priamo – v obidvoch prípadoch najneskôr 24 hod. vopred. Ak Záujemca tak neučiní, hodina sa považuje za riadne odučenú a Záujemcovi nepripadá náhradná hodina, alebo finančná kompenzácia.
 5. e) V rámci balíka „Extra“ má Záujemca možnosť preložiť tri (3) individuálne vyučovacie hodiny a to vždy s 24 hod. predstihom.
 6. f) Záujemca má možnosť kontaktovať svojho prideleného lektora aj mimo vyučovacích hodín výlučne za účelom získania dodatočných materiálov, resp. pomoci pri učení vo voľnom čase.
 7. g) Záujemca má možnosť zaplatené vyučovacie hodiny využiť do 12 kalendárnych mesiacov od zakúpenia.
 1. Skupinové balíky

Balík “SMART KIDS, SMART TEENS”

 1. Balíky “Smart Kids” a “Smart Teens” je každý jednotlivo balíkom, rozvrhnutý na jeden bežný školský rok a je v rozsahu osem (8) vyučovacích hodín mesačne. Jedna vyučovacia hodina v balíku „Smart Kids“ je v rozsahu štyridsaťpäť (45) minút, a v balíku „Smart Teens“ v rozsahu šesťdesiat (60) minút. Obidva balíky sú určené pre skupinovú výučbu, pričom v každej skupine je maximálny počet desať (10) študentov. Zakúpením balíka „Smart Kids“ alebo „Smart Teens“ Záujemca súhlasi, že vzhľadom na to, že balík je rozvrhnutý na celý školský rok, Poskytovateľ vyrúbi Záujemcovi a Záujemca sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť mesačne dohodnuté platby za účasť na vyučovaní.
 2. Vyučovacie hodiny prebiehajú podľa vopred stanoveného harmonogramu, spravidla dvakrát (2x) týždenne v rovnakom čase a to aj počas štátných sviatkov a dní pracovného pokoja. Harmonogram vyučby sa nachádza v HulaHula Zóne.
 3. V prípade ak sa Záujemca, alebo osoba, pre ktorú Záujemca balík zaobstaral sa nezúčastní ktorejkoľvek vyučovacej hodiny, hodina sa považuje za riadne odučenú a nebude mu poskytunutá náhradná hodina , ani nijaká finančná kompenzácia za neúčasť.
 4. Vyučovacie hodiny v balíku „Smart Kids“ a „Smart Teens“ nie je možné preložiť na iný dátum, alebo čas.

Balík „BUSINESS SHARK“

 1. a) Balík „Business Shark“ je určený pre skupinovú výučbu fyzických a právnických osôb v oblasti Business English a korporátneho a osobnostného vzdelávania. Balík je rozvrnutý na dva semestre, každý v rozsahu dvadsiatíchsiedmých (27) vyúčovacích hodín.
 2. b) Každá vyučovacia hodina má trvanie šesťdesiat (60) minút. Vyučovacie hodiny prebiehajú podľa vopred stanoveného harmonogramu, spravidla dvakrát (2x) do týždňa, s výnimkou štátných sviatkov a dní pracovného pokoja. Harmonogram výučby sa nachádza v HulaHula Zóne.
 3. c) Maximálny počet študentov v jednej skupine je osem (8).
 4. d) V prípade ak Záujemca sa nezúčastní ktorejkoľvek vyučovacej hodiny, hodina sa považuje za riadne odúčenú a Záujemcovi nebude poskytnutá náhradná hodina, ani žiadna finančná komepnzácia za neúčasť.
 5. e) Vyučovacie hodiny v balíku „Business Shark“ nie je možné preložiť na iný dátum, alebo čas.
 1. Úvodná hodina
 1. a) Úvodnou hodinou sa rozumie zoznamovacia hodina Záujemcu a jemu prideleného lektora, v trvaní 30 minút, ktorá je určená na zistenie približnej jazykovej úrovne Záujemcu, vypracovanie študijného plánu a predstavenie spôsobu výučby pre daný balík.
 2. b) Úvodná hodina sa uplatňuje len pre balíky „Premium“ a „Smart“ a Záujemcovi sa neúčtuje.
 1. On-line výučba
 1. a) Vyučovacie hodiny sú Poskytovateľom zabezpečené výlučne on-line, a to cez konferenčnú internetovú aplikáciu Zoom. Záujemca je povinný poskytnúť Poskytovateľovi svoju emailovú adresu na zaslanie elektronických pozvánok na vyučovacie hodiny.
 2. b) V prípade ak Záujemcovi nevyhovuje aplikácia Zoom a má záujem použiť inú dostupnú komunikačnú internetovú aplikáciu (napr. Skype, MS Teams, Viber, Messenger, Whatsapp), alebo bežné telefonické pripojenie, pridelený lektor sa Záujemcovi prispôsobí, avšak Poskytovateľ nebude mať zodpovednosť za získanie licencií na používanie týchto aplikácii, rovnako ako aj za technický a prevádzkový stav týchto aplikácii a pripojenia.
 1. Práva a povinnosti Poskytovateľa
 1. a) V prípade ak je pridelený lektor práce neschopný, dočasne nedostupný z dôvodu dovolenky, alebo z objektívnych dôvodov nemôže odučiť vyučovaciu hodinu, Poskytovateľ je povinný pre Záujemcu zabezpečiť náhradného lektora.
 2. b) Ak je z pedagogických, ako aj z iných personálnych dôvodov potrebné prideleného lektora počas trvania balíka vymeniť, Poskytovateľ tak urobí a upovedomí Záujemcu (telefonicky, alebo e-mailom) najneskôr v deň výmeny lektora.
 1. Práva a povinnosti Záujemcu
 1. a) V prípade ak Záujemca mešká na vyučovaciu hodinu, čas meškania sa nekompenzuje a hodina bude pokračovať podľa rozvrhu. Pre uvedenie príkladu: ak Záujemca mešká na hodinu 15 minút, hodina bude trvať až do vypršaní pôvodne dohodnutých 50 minút – t.j. 35 minút.
 2. b) Ak Záujemca mešká na vyučovaciu hodinu 10 minút, lektor ho kontaktuje a ak sa Záujemca bez vážneho dôvodu neprihlási po uplynutí ďalších 10 minút, hodina prepadne a bude sa považovať za riadne odučenú.
 3. c) Záujemca súhlasí, že svojho prideleného lektora nebude kontaktovať mimo vyučovacie hodiny, s výnimkou Článku 3 (f) v balíku „Extra“.
 4. d) Ak sa Záujemca dopustí neetického, neprofesionálneho, alebo neslušného správania voči lektorovi, lektor mu bude okamžite odobratý a Poskytovateľ pridelí Záujemcovi ďalšieho lektora. Ak sa napriek tomu Záujemcovo správanie bude opakovať aj voči novému lektorovi, Poskytovateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy, zastaviť poskytovanie služieb Záujemcovi (vrátane budúcich služieb), zostávajúce hodiny budú riadne zaúčtované Záujemcovi a budú považované za odučené.
 5. e) Záujemca sa zaväzuje, že počas plynutia zmluvy ako i po dobu 6 mesiacov po ukončení výučby nebude lektorov, dodávateľov ani zamestnancov Poskytovateľa kontaktovať s návrhom na spoluprácu mimo Poskytovateľa a neuzavrie žiadnu zmluvu ani ústnu dohodu ohľadom služieb súvisiacich s predmetom podnikania Poskytovateľa. V prípade porušenia je Záujemca povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške tritisíc (3 000,-) Eur za každé takéto porušenie.
 6. f) Záujemca súhlasí, že vyučovacie hodiny môžu byť nahrávané za účelom ukladania takýchto nahrávok pre študijné potreby Záujemcu do HulaHula Zóny, ako aj za účelom kontroly kvality výučby.
 7. g) Záujemca sa zaväzuje, že nebude voľne šíriť a poskytovať tretím stranám učebné materiály Poskytovateľa, alebo učebné materiály tretích strán, a tým porušovať autorské práva.
 1. Poučenie o možností odstúpenia a reklamácie
 1. a) Odstúpenie

Záujemca je oprávnený odstúpiť od zmluvy (resp. zrušiť registračnú prihlášku) do 14 kalendárnych dní od zakúpenia balíčku, alebo iného vzdelávacieho produktu školy (napr. Darčeková poukážka podľa Článku 10 nižšie). Ak v takýchto prípadoch Záujemca už uhradil plnú výšku poplatku za daný balíček, resp. produkt, bude mu tento poplatok Poskytovateľom vrátený. Akonáhle Záujemca začal balik, resp. produkt školy čerpať, ustanovenia o Odstúpení od zmluvy nebudú platné a postupovať sa bude podľa bodu b) Reklamácie.

Ak Záujemca odstúpi od zmluvy (resp. zruší registračnú prihlášku) neskôr ako do 7 kalendárnych dní od zakúpenia balíčku, resp. produktu školy, ak s výučbou ešte nezačal, Poskytovateľ si zaúčtuje storno poplatok vo výške päťdesiat percent (50%) z poplatku za balík, resp. produkt, ktorý je predmetom odstúpenia. Akonáhle Záujemca začal balik, resp. produkt školy čerpať, ustanovenia o Odstúpení od zmluvy nebudú platné a postupovať sa bude podľa bodu b) Reklamácie.

Žiadosť o zrušenie balíka je potrebné zaslať písomne emailom na adresu: paumer@hulahula.sk. Poskytovateľ po prijatí odstúpenia vydá Záujemcovi o tom obratom potvrdenie.

Zaplatené a nevyužité vyučovacie hodiny je, po dohode s Poskytovateľom, možné previesť na tretiu osobu na základe aktuálneho a platného cenníka.

 1. b) Reklamácie

V prípade ak je Záujemca nespokojný s kvalitou výučby po Úvodnej hodine, resp. prvej odúčenej hodine, Záujemca písomne upovedomí Poskytovateľa na emailovú adresu: paumer@hulahula.sk a Poskytovateľ pridelí študentovi náhradného lektora na ďalšiu Úvodnú hodinu.

Ak Záujemca odmietne absolvovať Úvodnú hodinu, alebo sa jej nezúčastní a začne čerpať balík priamo, v prípade nespokojností s kvalitou výučby má právo Záujemca reklamovať službu po troch (3) odučených hodinách. Poskytovateľ poskytne Záujemcovi ďalšieho lektora na zvyšné vyučovacie hodiny v balíčku. Ak Záujemcova nespokojnosť naďalej pretrváva po ďalších troch (3) odučených hodinách a Záujemca zároveň nesúhlasí s pridelením ďalšieho lektora, Poskytovateľ vráti Záujemcovi úhradu za zvyšné hodiny v balíčku.  

Ak vyučovaciu hodinu nie je možné absolvovať z technických príčin na strane Poskytovateľa, Poskytovateľ poskytne náhradnú hodinu Záujemcovi podľa rozvrhu hodín v HulaHula Zóne.

 1. Darčeková poukážka. Záujemca môže zakúpiť u Poskytovateľa darčekovú poukážku na vybrané služby, resp balíčky, ktorá platí 12 mesiacov od zakúpenia, resp. vydania Poskytovateľom. Záujemca alebo ním obdarovaná osoba musí v priebehu týchto 12 mesiacov službu, resp. baliček úplne vyčerpať, inak prepadne. Darčeková poukážka nie je zameniteľná za peniaze. Darčekovú poukážku nemožno rozmeniť. Hodnotu darčekovej poukážky možno uplatniť len jednorázovo a len na jeden cudzí jayzk. Darčekovú poukážku nemôže byť žiadnym spôsobom nahradená v prípade straty. Záujemca nie je oprávnený darčekovú poukážku ďalej predávať tretím osobám.
 1. Merch
 1. a) Objednávanie, zrušenie objednávky.

Na účely tohto Článku 11, Poskytovateľ napĺňa definíciu Predavajúceho v zmysle platnej legislatívy. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje Poskytovateľa s úmyslom kúpy tovaru, ktorý Poskytovateľ ponúka. Používaním web-stránok internetového obchodu Poskytovateľa a potvrdením objednávky, dáva Kupujúci súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, vrátane tohto Článku 11. 

Kupujúci môže zakúpiť Merch z internetového obchodu Poskytovateľa, ktorý sa nachádza na www.hulahula.sk/shop, odoslaním objednávky. Odoslaním takejto objednávky sa Kupujúci zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za tento tovar dohodnutú cenu. Poskytovateľ tovar vyrába na zákazku (t.j. tovar sa nenachádza skladom) a preto sa čas výroby môže predlžiť až na 31 dní. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať dohodnutý druh a množstvo tovaru v cene zaplatenej podľa objednávky. Odoslanú objednávku potvrdí Poskytovateľ do 72 hodín emailom a zároveň oznámi Kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné.

Právne vzťahy Poskytovateľa a Kupujúceho výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zák. 513/1991 Zb., Obchodný zákonnik,  ako aj súvisiacimi predpismi.

V prípade, že Kupujúci má záujem zrušiť objednávku, môže tak učíniť do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť buď telefonicky, alebo e-mailom na paumer@hulahula.sk. Ak cena za objednaný tovar už bola uhradená, Poskytovateľ zašle peniaze späť Kupujúcemu na bankový účet, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

Poskytovateľ má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade Kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým Kupujúci súhlasí. Poskytovateľ má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s Kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné  údaje, nedostupnosť, …).

 1. b) Cena

Poskytovateľ nie je platcom DPH.

K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si Kupujúci vyberie.

 1. c) Platobné podmienky

Po odoslaní objednávky Kupujúcim na www.hulahula.sk/shop, bude Kupujúci vyzvaný na zaplatenie celkovej ceny tovaru (základná cena tovaru a cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu doručenia) v lehote do 24h od odoslania objednávky. Kupujúci celkovú cenu zaplatí Poskytovateľovi bankovým prevodom na účet Pokytovateľa uvedený v Článku 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok vedený v ČSOB banke. V priebehu týchto 24h bude objednaný tovar považovaný za zarezervovaný, avšak zostane výlučným vlatníctvom Poskytovateľa. Poskytovateľ potvrdí prijatie platby Kupujúcemu do 72h od uplynutia 24h lehoty na zaplatenie a upovedomí Kupujúceho o termíne a spôsobe dodania tovaru.  Daňový doklad (faktúru) posiela Poskytovateľ Kupujúcemu spolu s tovarom.

 1. d) Dodacie podmienky

Dodacia lehota na tovar v ponuke Poskytovateľa je vo väčšine prípadov do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s Kupujúcim sa môže predĺžiť.

Ak Kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť zrušiť objednávku v súlade s Článkom 12. (a) týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 1. e) Doručenie tovaru

Poskytovateľ zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si Kupujúci zvolí z ponúkaných možností v objednávke:

 • Slovenskou poštou
 • Miesto odberu je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru Kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši Poskytovateľ dodaním nového tovaru Kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.
 1. f) Odstúpenie od vybavenej objednávky

Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od vybavenej objednávky ak ide o tovar špecifikovaný v §7 ods. 6 Zák. 102/2014 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. 

Tovar na vrátenie musí byť:

 • nepoškodený
 • čistý
 • kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu …)
 • v stave a hodnote v akom ho Kupujúci prevzal
 • vrátane priloženého dokladu o kúp

Ak sa Kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa tohto Článku 11 f), je povinný:

a)kontaktovať Poskytovateľa so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí

 1. b) zaslať tovar naspäť na adresu Poskytovateľa – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (Poskytovateľ neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy)

c)uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, …)

Po splnení podmienok podľa tohto Článku 11 f) a po obdržaní vráteného tovaru je Poskytovateľ povinný:

 1. prevziať tovar naspäť,
 2. vrátiť Kupujúcemu v lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu

V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa tohto Článku 11 f) nebude Poskytovateľ akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

 1. g) Záruky a reklamácie

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianského zákonníka a osobitnými predpismi.

Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode Poskytovateľa je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale Kupujúci ho stratil.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, alebo ak záručná doba uplynula.

Reklamovaný tovar je Kupujúci povinný doručiť na adresu Poskytovateľa na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

Poučenia o zodpovednosti Poskytovateľa za vady tovaru

 1. a) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 2. b) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 3. c) Poskytovateľ poučil Kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianského zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianského zákonníka tak, že umiestnil odkaz na tieto Všeobecné obchodné podmienky, súčasťou ktorých je tento Článok 11 g) na príslušnej podstránke elektronického obchodu Poskytovateľa a Kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

Postup reklamácie

 • Čo najskôr nás informovať emailom alebo telefonicky o chybe výrobku
 • Poslať produkt späť na adresu Poskytovateľa, ktorá je uvedená na začiatku týchto Všeobecných obchodných podmieno
 1. h) Ochrana osobných údajov pri nákupe tovar

Osobné údaje Kupujúceho budú spracúvané v súlade s platnou legislatívou a so Zásadami ochrany osobných údajov Poskytovateľa uverejnené v Článku 14 týchto Všeobecných obchodných podmienok

 1. i) Alternatívne riešenie sporo

V prípade, že Kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie Poskytovateľom alebo keď sa Kupujúci obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má Kupujúci právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A , P.O. Box 29, 827 99 Bratislava 27, resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke mhsr.sk). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Status študenta
 1. a) Záujemcovi z navštevovania kurzov nevyplýva nárok na status študenta a s ním spojené sociálne výhody, ako zdravotné a sociálne poistenie a podobne.                        
 1. Zodpovednosť
 1. a) Poskytovateľ nezodpovedá za ujmu na zdraví a majetku Záujemcu.
 1. Ochrana osobných údajov
 1. a) Informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené v samostatnej sekcii Zásady ochrany osobných údajov.
 1. Záverečné ustanovenia
 1. a) Emailová adresa Záujemcu zadaná v registračnej prihláške bude použitá na doručovanie všetkých informácií Záujemcovi a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“).

  

Tieto obchodné podmienky sú platné od 20.10.2020, naposledy boli aktualizované dňa 3.1.2021