Pravidlá súťaže

 1. Usporiadateľom súťaže s názvom „Komu sa nelení, tomu sa zelení, HulaHula ho odmení.” (ďalej len „súťaž“) je:
  HulaHula s.r.o.
  Lučenská 1053,
  990 01 Veľký Krtíš
  (ďalej len „usporiadateľ“).
 2. Sponzori súťaže
  Sponzormi súťaže sú:
  Ayur Ganesh – Ajurvédske Medicínske Centrum
  Jaroslav Vojtechovský – life kouč
  Knihy pre každého s.r.o. – tvoja sieť kníhkupectiev
Logo Ayur Ganesh
Logo Life Kouč
Logo Knihy
 1. Termín konania súťaže
  Súťaž prebieha od 19.10.2020 –17.12.2020 (24:00) (ďalej len „čas konania súťaže“)
 2. Podmienky účasti v súťaži
  Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže.

  Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba, staršia ako 15 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky, ktorá si uhradila akýkoľvek balík s lekciami u Usporiadateľa („študent“) v kalendárnom roku 2020 a balík je aktívny v období konania súťaže (t.j. do 17.12.2020) (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“). Súťažiacim sa rozumie študent, ktorý absolvoval lekcie cudzieho jazyka aj v prípade ak mu bol balík hodín darovaný (formou darčekovej poukážky, ktorá bola zakúpená v roku 2020 a balík je aktívny v čase konania súťaže). Darca predmetnej poukážky sa nejaví ako účastník súťaže.

   

  Súťažný komentár:

  Svoju účasť v súťaži môže súťažiaci potvrdiť prostredníctvom komentáru pod príspevkom na HulaHula Facebookovej stránke vo forme odpovedí na otázku „Aký cudzí jazyk sa s nami učíte?“. Súťažiaci môže byť taktiež označený v komentári vedením Usporiadateľa, v prípade ak spĺňa tieto podmienky v bode 4., ale nemá profil na Facebooku. Usporiadateľ vyhlási súťaž na sociálnej sieti, a to v čase konania súťaže (ďalej len „súťažný príspevok“).
  V priebehu celej súťaže sa súťažiaci môže stať výhercom len 1x. V prípade, že sa z dôvodu uvedeného chybného kontaktu nie je možné s výhercom spojiť, zaniká jeho nárok na výhru a výhra pripadá ďalšiemu vyžrebovanému výhercovi.
  Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá a spôsobom uvedeným v bode 5. týchto pravidiel bude vyžrebovaný náhradný výherca.

 3. Výhry v súťaži
  Účastník súťaže, ktorý pridá komentár pod súťažný príspevok a spĺňa podmienky súťaže podľa bodu 3. týchto pravidiel, bude zaradený do výberu o nasledovné darčekové predmety od Usporiadateľa:

  1 cena obsahuje tréning osobného rozvoja s profesionálnym koučom Jaroslavom Vojtechovským v rozsahu troch (3) konzultácii a celotelová masáž v ayurvédskom štúdiu Ayur Ganesh;

  –  2 cena obsahuje celotelovú masáž v ayurvédskom štúdiu Ayur Ganesh a darčekovú poukážku na nákup kníh v hodnote 50,- eur v kníhkupectve Knihy pre každého;

  3 cena obsahuje darčekovú poukážku na nákup kníh v hodnote 50,- eur v kníhkupectve – Knihy pre každého

  (ďalej len „výhra“).

 4. Spôsob výberu výhercov
  Usporiadateľ vyberie výhercov súťaže náhodným vyžrebovaním. Žrebovanie bude prebiehať formou živého vysielania („live stream“) dňa 18.12.2020 o 18:00h na Facebookovej stránke HulaHula.
 5. Oznámenie o výhre a distribúcia výhryVýherca bude kontaktovaný do 3. kalendárnych dní odo dňa žrebovania prostredníctvom súkromnej správy, alebo telefonicky. Ak výherca neodpovie v lehote 7. kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu a Usporiadateľ vyžrebuje nového výhercu.  Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca môže výhru darovať.
  Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený, za stratu, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty, či iného poštového dopravcu – kuriéra.
  Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier. Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.
 6. Predčasné ukončenie súťaže
  Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže.
 7. Všeobecné podmienky
  Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná ani podporovaná.
  Informácie o účastníkoch súťaže nie sú poskytované spoločnosti Facebook, ale spoločnosti HulaHula s.r.o.., ako správcovi stránky HulaHula a na sociálnej sieti Facebook.
  Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej usporiadateľ. Spoločnosť Facebook nie je v žiadnom prípade akokoľvek spojená s touto súťažou. Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook je v rámci tejto súťaže vylúčená. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.
  Účasťou v súťaži účastník súhlasí s uverejnením jeho mena v rámci súťaže na HulaHula stránkach a na živom vysielaní. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný bez toho, aby to malo vplyv na účasť v súťaži, alebo na nárok na výhru. Súťažiaci tým, že sa do súťaže zapojí, berie na vedomie, že jeho osobné údaje budú Usporiadateľom spracúvane za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie. Ďalšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov zo strany Usporiadateľa ako aj práva súťažiaceho s tým spojené môžete nájsť na www.hulahula.sk.
  Výhra nepredstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane.
  Keďže v rozsahu, v ktorom výhra je, nepodlieha zdaneniu nebude výherca – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne poistenie. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona.
  Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

HulaHula s.r.o.