Všeobecné obchodné podmienky HulaHula s.r.o.

HulaHula s.r.o., IČO: 52 426 343, DIČ:212 102 3069, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.36702/S, sídlo: Lučenská 1053, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej len „Poskytovateľ“) je poskytovateľom služieb v oblasti jazykového vzdelávania pre fyzické osoby a právnické osoby formou on-line a osobnej výučby (ďalej len „Záujemca“).

 1. Vznik zmluvného vzťahu

Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Záujemcom vzniká:

a) vyplnením a odoslaním on-line registračnej prihlášky na webovej stránke Poskytovateľa : https://hulahula.sk/prihlasit-sa/;
b) podpísaním a doručením Zmluvy osobne v sídle Poskytovateľa, zaslaním podpísanej Zmluvy prostredníctvom emailu;

Uskutočnením úkonov podľa bodov a) a b) Záujemca akceptuje tieto Všeobecné obchodné podmienky. Po prijatí úhrady poplatku podľa Článku 2. od Záujemcu, sa Poskytovateľ zaväzuje daný jazykový kurz Záujemcovi v plnom rozsahu poskytnúť. Vzťahy Záujemcu a Poskytovateľa sa od vzniku zmluvného vzťahu riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak. Záujemca súhlasí, že ďalšie nároky ako napr. náhrada škody sú vylúčené.

 1. Úhrada poplatku za balík

Záujemca sa zaväzuje uhradiť poplatok za ním zvolený jazykový kurz pred začatím výučby prostredníctvom bankového prevodu na účet Poskytovateľa zriadený v Tatra Banke a.s.. Poskytovateľ vystaví za danú úhradu Záujemcovi platobný doklad.

Bankový účet Poskytovateľa:

Bankové spojenie: TATRA Banka, SK 02 1100 0000 0029 4507 1982
BIC/SWIFT: TATRSKBX
KÓD BANKY: 1100

 1. Balík „PREMIUM“

a) Balík „Premium“ je súborom desiatych (10) vyučovacích hodín, každá v trvaní 50 minút, určený pre individuálnu výučbu formou študent – lektor.
b) Vyučovacie hodiny sa zaznamenajú v rezervačnom systéme Poskytovateľa (ďalej len „HulaHula Zóna“) podľa rozvrhu a časových možností študenta a lektora.
c) V rámci balíka je možné vyučovacie hodiny preložiť len dvakrát a to zakaždým 24 hod. pred začiatkom hodiny. Záujemca tak môže urobiť buď dohodou priamo s lektorom, alebo zaznamenaním zrušenia do HulaHula Zóny.
d) Ak od absolvovaní prvej vyučovacej hodiny, Záujemca neabsolvuje ďalšiu vyučovaciu hodinu, za každých 15 kalendárnych dní neabsolvovania hodín mu jedná vyučovacia hodina prepadne, bude sa považovať za odučenú a Záujemca nebude mať nárok na náhradnú hodinu, alebo finančnú kompenzáciu.

 1. Balík „SMART“

a) Balík „Smart“ je súborom dvadsiatych (20) vyučovacích hodín, každá v trvaní 50 minút, určený pre skupinovú výučbu dvoch študentov jedným lektorom.
b) Vyučovacie hodiny sa fixne zaznamenajú v HulaHula Zóne a opakujú sa na týždennej báze v rovnakom čase (vrátane štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja).
c) V prípade ak sa danej vyučovacej hodiny zúčastní len jeden z dvoch študentov, hodina sa považuje za riadne odučenú a študentovi, ktorý sa nezúčastnil nebude poskytnutá náhradná hodina ani finančná kompenzácia.
d) Vyučovacie hodiny v balíku „Smart“ nie je možné preložiť na iný dátum/čas.

 1. Balík „EXTRA“

a) Balík „Extra“ je súborom ľubovoľného počtu individuálnych vyučovacích hodín, každá v trvaní 50 minút, ktorý je striktne prispôsobený potrebám študenta. Kurz prebieha intenzívnou výučbou a študentovi sú poskytnuté extra učebne materiály. Zakúpením balíka „Extra“ má Záujemca možnosť bližšie určiť svoje jazykové potreby – intenzívna jazyková výučba bežnej slovnej zásoby, alebo prehĺbenie odborných vedomostí v cudzom jazyku. Na obe výučby mu bude zabezpečený buď tzv. „native speaker“, alebo lektor, s predošlými skúsenosťami v danom obore, alebo lektor s dostatočnými skúsenosťami učenia danej terminológie.
b) K balíku „Extra“ neprislúcha Úvodná hodina (definovaná v Článku 6. nižšie).
c) Vyučovacie hodiny sa zaznamenávajú v HulaHula Zóne po predošlej dohode s prideleným lektorom.
d) V prípade zrušenia vyučovacej hodiny je Záujemca povinný zaznamenať zrušenie v HulaHula Zóne, alebo upovedomiť lektora priamo – v obidvoch prípadoch najneskôr 24 hod. vopred. Ak Záujemca tak neučiní, hodina sa považuje za riadne odučenú a Záujemcovi nepripadá náhradná hodina, alebo finančná kompenzácia.
e) V rámci balíka „Extra“ má Záujemca možnosť vyučovaciu hodinu preložiť trikrát (3x) a to vždy s 24 hod. predstihom.
f) Záujemca má možnosť kontaktovať svojho prideleného lektora aj mimo vyučovacích hodín výlučne za účelom získania dodatočných materiálov, resp. pomoci pri učení vo voľnom čase.
g) Záujemca má možnosť zaplatené vyučovacie hodiny využiť do 12 kalendárnych mesiacov od zakúpenia.

 1. Úvodná hodina

a) Úvodnou hodinou sa rozumie zoznamovacia hodina Záujemcu a jemu prideleného lektora, v trvaní 30 minút, ktorá je určená na zistenie približnej jazykovej úrovne Záujemcu, vypracovanie študijného plánu a predstavenie spôsobu výučby pre daný balík.
b) Úvodná hodina s uplatňuje pre balíky „Premium“ a „Smart“ a Záujemcovi sa neúčtuje.

 1. On-line výučba

a) Vyučovacie hodiny sú Poskytovateľom zabezpečené výlučne on-line, a to cez konferenčnú internetovú aplikáciu Zoom. Záujemca je povinný poskytnúť Poskytovateľovi svoju emailovú adresu na zaslanie elektronických pozvánok na vyučovacie hodiny. Záujemca je povinný nainštalovať si aplikáciu Zoom minimálne jeden deň pred začatím výučby.
b) V prípade ak Záujemcovi nevyhovuje aplikácia Zoom a má záujem použiť inú dostupnú komunikačnú internetovú aplikáciu (napr. Skype, MS Teams, Viber, Messenger, Whatsapp), alebo bežné telefonické pripojenie, pridelený lektor sa Záujemcovi prispôsobí, avšak Poskytovateľ nebude mať zodpovednosť za získanie licencií na používanie týchto aplikácii, rovnako ako aj za technický a prevádzkový stav týchto aplikácii a pripojenia.

 1. Práva a povinnosti Poskytovateľa

a) V prípade ak je pridelený lektor práce neschopný, dočasne nedostupný z dôvodu dovolenky, alebo z objektívnych dôvodov nemôže odučiť vyučovaciu hodinu, Poskytovateľ je povinný pre Záujemcu zabezpečiť náhradného lektora.
b) Ak je z pedagogických, ako aj z iných personálnych dôvodov potrebné prideleného lektora počas trvania balíka vymeniť, Poskytovateľ tak urobí a upovedomí Záujemcu (telefonický, alebo e-mailom) najneskôr v deň výmeny lektora.

 1. Práva a povinnosti Záujemcu

a) V prípade ak Záujemca mešká na vyučovaciu hodinu, čas meškania sa nekompenzuje a hodina bude pokračovať podľa rozvrhu. Pre uvedenie príkladu: ak Záujemca mešká na hodinu 15 minút, hodina bude trvať až do vypršaní pôvodne dohodnutých 50 minút – t.j. 35 minút.
b) Ak Záujemca mešká na vyučovaciu hodinu 10 minút, lektor ho kontaktuje a ak sa Záujemca bez vážneho dôvodu neprihlási po uplynutí ďalších 10 minút, hodina prepadne a bude sa považovať za riadne odučenú.
c) Záujemca súhlasí, že svojho prideleného lektora nebude kontaktovať mimo vyučovacie hodiny, s výnimkou Článku 5 (f) v balíku „Extra“.
d) Ak sa Záujemca dopustí neetického, neprofesionálneho, alebo neslušného správania voči lektorovi, mu bude lektor okamžite odobratý a Poskytovateľ pridelí Záujemcovi ďalšieho lektora. Ak sa napriek tomu Záujemcovo správanie bude opakovať aj voči novému lektorovi, má Poskytovateľ právo okamžite odstúpiť od zmluvy, zastaviť poskytovanie služieb Záujemcovi (vrátane budúcich služieb), zostávajúce hodiny budú riadne zaúčtované Záujemcovi a budú považované za odučené.
e) Záujemca sa zaväzuje, že počas plynutia zmluvy ako i po dobu 6 mesiacov po ukončení výučby nebude lektorov, dodávateľov ani zamestnancov Poskytovateľa kontaktovať s návrhom na spoluprácu mimo Poskytovateľa a neuzavrie žiadnu zmluvu ani ústnu dohodu ohľadom služieb súvisiacich s predmetom podnikania Poskytovateľa. V prípade porušenia je Záujemca povinný uhradiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške tritisíc (3 000,-) Eur za každé takéto porušenie.
f) Záujemca súhlasí, že vyučovacie hodiny môžu byť nahrávané za účelom ukladania takýchto nahrávok pre študijné potreby Záujemcu do HulaHula Zóny, ako aj za účelom kontroly kvality výučby.
g) Záujemca sa zaväzuje, že nebude voľne šíriť a poskytovať tretím stranám učebné materiály Poskytovateľa, alebo učebné materiály tretích strán, a tým porušovať autorské práva.

 1. Poučenie o možností odstúpenia a reklamácie

a) Odstúpenie

Záujemca je oprávnený odstúpiť od zmluvy (resp. zrušiť registračnú prihlášku) do 14 kalendárnych dní pred uskutočnením prvej vyučovacej hodiny daného balíka. Ak v takomto prípade Záujemca už uhradil plnú výšku poplatku za daný kurz, bude mu tento poplatok Poskytovateľom vrátený.

Ak Záujemca odstúpi od zmluvy (resp. zruší registračnú prihlášku) neskôr ako do 7 kalendárnych dní pred začiatkom výučby, Poskytovateľ si zaúčtuje storno poplatok vo výške päťdesiat percent (50%) z poplatku za balík, ktorý je predmetom odstúpenia.

Žiadosť o zrušenie balíka je potrebné zaslať písomne emailom na adresu: paumer@hulahula.sk. Poskytovateľ po prijatí odstúpenia vydá Záujemcovi o tom obratom potvrdenie.

Zaplatené a nevyužité vyučovacie hodiny je, po dohode s Poskytovateľom, možné previesť na tretiu osobu na základe aktuálneho a platného cenníka.

b) Reklamácie

V prípade ak Záujemca je nespokojný s kvalitou výučby po Úvodnej hodine, Záujemca písomne upovedomí Poskytovateľa na emailovej adrese: paumer@hulahula.sk a Poskytovateľ pridelí študentovi náhradného lektora na ďalšiu Úvodnú hodinu.

Ak Záujemca odmietne absolvovať Úvodnú hodinu, alebo sa jej nezúčastní a začne čerpať balík priamo, v prípade nespokojností s kvalitou výučby má právo Záujemca reklamovať službu po troch (3) odučených hodinách. Poskytovateľ poskytne Záujemcovi ďalšieho lektora na zvyšné vyučovacie hodiny v balíku. Ak Záujemcova nespokojnosť naďalej pretrváva po ďalších troch (3) odučených hodinách a Záujemca zároveň nesúhlasí s pridelením ďalšieho lektora, Poskytovateľ vráti Záujemcovi úhradu za zvyšné hodiny v balíku.   

Ak vyučovaciu hodinu nie je možné absolvovať z technických príčin na strane Poskytovateľa, Poskytovateľ poskytne náhradnú hodinu Záujemcovi podľa rozvrhu hodín v HulaHula Zóne.

 1. Status študenta

a) Záujemcovi z navštevovania kurzov nevyplýva nárok na status študenta a s ním spojené sociálne výhody, ako zdravotné a sociálne poistenie a podobne.

 1. Zodpovednosť

a) Poskytovateľ nezodpovedá za ujmu na zdraví a majetku Záujemcu.

 1. Ochrana osobných údajov

a) Informácie o spracúvaní osobných údajov sú zverejnené v samostatnej sekcii Zásady ochrany osobných údajov.

 1. Záverečné ustanovenia

a) Emailová adresa Záujemcu zadaná v registračnej prihláške bude použitá na doručovanie všetkých informácií Záujemcovi a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle 2 ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“).

Tieto podmienky sú aktualizované a platné od 20.10.2020.